У русинськых орґанізаціях Пудкарпатя ся одчуват одсутноть молодого поколіня. Місто того, жебы орґанізації были наповнені енерґійов тай іноваціями молодых, їх члены тай головы ся май часто односят до людий пінзійных року.

У русинськых орґанізаціях Пудкарпатя ся одчуват одсутноть молодого поколіня. Місто того, жебы орґанізації были наповнені енерґійов тай іноваціями молодых, їх члены тай головы ся май часто односят до людий пінзійных року.

ПУЩАЙТЕ МОЛОДЫХ!

У русинськых орґанізаціях Пудкарпатя ся одчуват одсутноть молодого поколіня. Місто того, жебы орґанізації были наповнені енерґійов тай іноваціями молодых, їх члены тай головы ся май часто односят до людий пінзійных року. Сися ситуація творит шор неґативных наслідку як про саму моложаву, так и про русинськоє двиганя в цілум.

Позиравучи на сложности, котрі возникавут перед русинськов чилядьов, напрошує ся звіданя: чом молоді люди оддавут выгоду другым сферам живота, а не активнуй участи у русинськых орґанізаціях? И як сесе вплыват на будучность русинського народа тай його културного наслідства? У сюй статті розпозираєме наслідкы одсутности моложавы у русинськых обществах тай обговориме путі принажованя молодых людий до активной участи у животі русинського двиганя.

Много из нынішньых члену общест повідят, же не є моложавы, бо молоді ся не інтересувут русинством – бисідов, руднов зимльов, історійов и так дале.  Айбо вєдно из тым, они и не читаво хотят видіти моложаву у обществах, особенно давати їм слово, и слухати їхньоє позираня односно русинськой тематикы. Не каже ся уже за тото, жебы давати молодым людям руководити орґанізаційов, авадь хоть принимати у правліня.

Многым головам десятка русинськых орґінізацій уже давно треба ся было лишити головованя и передати управліня молодым людям, котрі видят типирішню ситуацію инак тай мавут инчакый пудход про вырішеня разных хыб. Русинськоє двиганя из незмінныма головами дуйшло до такой ситуації, што головы многых русинськых обществ сут «началниками», закі не умрут. Ги правило, из смертьов головы часто «погыбат» и общество, бо ачий вшиткі його члены– люди пінзійных року. 

Сяка ситуація довела до того, што дако из старых председ орґанізацій и кидь бы хотів изкликати моложаву, авадь даже порекомендовати якогось молодого чоловіка покласти головов орґанізації, та тото му ся тяжко ож удасть. Політика русинського «вождізма»,  чиненя собі титулы через головованя обществом, довело до того, же ся у пудкарпатськум русинськум двиганю выробила нетерпимость до конкуренції. Каждый «начальник» доказовав, што вун май розумный, ги другый. Тому и у орґізацію каждый наберав такых людий, котрі го пудпоровали и были настроєні неґативно проти другых голув обществ. За опозицію в орґанізаціях не може быти и бисіды. За аґітацію и прикапчаня молодых членув до обществ не може быти бисіды, бо молоді люди ниґда не мали честованя в очах русинськых «вождю» тай їх члену правліня

На даный час, кидь молодый чоловік буде приятый у общество, його из старых нико не буде слухати. Думаня молодых людий ся не честує, бо старші члены  думавут, што розумні лем они. Завто на зборах говорят лише старі, ги правило, які они тверді русины тай як ся файно жило чиляди при Чехословакії. Айбо історію мы итак файно знаєме тай типирь час уже другый. Што было, уже ся лишило на сторінках історії, а нам треба ити дале. А кидь хочеме, жебы русинськоє двиганя у Пудкарпатьови не згыбло и довело карпаторусину краю до воскресіня, мусай срочно міняти ситуацію. Треба розуміти, же сеся хыба ґлобальна. Она ся дотулят не лем Пудкарпатя, ай цілой Карпатськой Руси тай нашых діаспор. До моложавы ся не прислухавут и у другых русинськых реґіонах, ги нам ся видит, и нич ся кардинално не мінят у світовому русинськум двиганю. Не є той енерґетикы тай нового позираня, котроє бы годно трутити, перемінити ситуацію инак.

Про прикапчаня моложавы до русинськых орґанізацій треба системный пудход,  котрый бы у ся включав сприяня індентичности, ефективну комунікацію, бавкы тай возможности про участь тай лідерство моложавы. Дякувучи русинськым «лідерам», на даный час є много хыб, котрі мавут вплыв на низьку участь молодых людий у русинському двиганю, як членув орґанізацій. Кидь брати типирішньый час, та треба признати, же одношеня до русинськой індентичности у кругах молодых людий Пудкарпатя доста слаба, а завто они ся и не дуже тягнут до русинства. Не є у нас молодой, исто русинськой інтеліґенції, на котру бы ся моложава годна бы руняти и тягнути ся д нюй. Завто треба думати и выробити правилну стратеґію про тото, жебы скапчати пиля русинського двиганя не лем возможных молодых лідеру, ай вшиткых заінтересованиых  простых людий, жебы кріпити народну індентичность.

На типирішньый час много молодых людий зачали страчати скапчаность из културным наслідством через усякі факторы, ги ґлобалізація, масова култура, асиміляція. Моложава не має доста інформаці про фунґованя русинськых орґанізацій, їх цілі тай роботы. Через слабу комунікацію тай пропаґованя много пудкарпатськых русинськых обществ не сут інтересні про сяку катеґорію народа.

Русинські орґанізації  не мавут активні проґрамы тай мероприятя, котрі бы годні направити про прикапчаня моложавы. Одсутность   молодых лідеру в орґанізаціях годна доводити до одчуженя  заінтересовану у русинському двиганю моложаву. Закі у пудкарпатськых обществах главні темы діля обговореня будут «день-динь» и «кінь-кунь», моложава не буде мати мотивацію прикапчати ся до такых орґанізацій.

Усьо бы было инак, кидь бы ся пудкарпатські орґанізації занимали реалнов, потребнов роботов, котра у многых прописана у статуті. Тото має быти быти мобілізація народной пудпоры – єднаня народа тай його пудпоры пиля конкретных цілю тай ініціатив. Лобійованя перед державными и місными владами про вызнання прав та інтересу русинськых обывателю. Не треба забывати, же русинські орґанізації мавут быти годні выступати ги адвокаты тай боронити права русину в области од дискримінації. Также має ся проводити активна културна и просвіьницька робота тай межинародна сполупраця из межинародныма орґанізаціями тай другыма народами про обмін опытом, пудпоры общых ініціатив тай всокоченя свойих прав. И єден из май важных пункту – мати ефективну структуру правліня тай комунікації у організаціях, жебы забезпечити координацію дій та максимізовати вплыв.

Жебы ся д русинському двиганьови капчала толкова моложава, крайовым русинськым орґанізаціям треба выробити ряд стратеґій. У перву очеридь, головам обществ треба сприяти розвою тай пудпорі молодых лідеру, котрі мавут дяку активно вплывати на русинськоє двиганя. Они годні быти закликані й прияті членами правліня тай мати возможность принимати рішеня про важні звіданя. Молоді члены правліня розумівут, же моложава активно ся хоснує інтернетом тай соцмедіями, тому они бы хосновали такі каналы діля комунікації тай продвиганя свої діятелности. Твореня веб-сайту, форуму тай активна присутность у соцсітках обратила бы позур молодых людий.

Жебы мати будучность, пудкарпаторусинські общества мусят розробляти інтересні проґрамы тай мероприятя, котрі бы одповідали інтересам типирішньой моложавы. Завто головам треба ся обращати за помочов до молодых русинськых діятелю Пудкарпатя, котрі бы годні нарадити, як выробити правилну стратеґію.

Про «лідеру», котрі не хотят честовати и видіти молодых людий у орґанізаціях, хочеме пояснити, же ситуація, коли у русинськых обществах Пудкарпатя не є молодых члену, а керівні посады занимавут старі люди, котрі ся не занимавут активнов роботов на благо народу, має шор неґативных наслідкув діля русинського двиганя.

Одсутность молодых ініціативных члену обмежує розвой русинського двиганя и приводит ид стаґнації. Молоді люди годні принести нові ідеї, енерґію тай іновації, котрі важні про продвиганя културных тай соціалных ініціатив. Без активной участи тай представництва молодых члену в русинськых орґанізаціях читаво ся обмежує контакт из народом тай втрачат ся возможность про реалізацію надуманых проєкту.

Кидь говорити в цілум, сеся хыба годна призвести до страченя динамікы, безвірства тай даже упадку русинського двиганя в Пудкарпаті.

Хочеме нагадати, же слаба робота про всокоченя и пропаґованя русинського културного наслідства приводит до страты індентичности у молодого поколіня. Кидь керівникы русинськых орґанізацій не представлявут правдивых інтересу русинського народа тай не выконовут свойих обовязкув, сесе приводит до страты леґітимности сих орґанізацій у очах чиляди тай у ґлобальнум обществі карпатськых русину. Завто маєме право тай обовязок замінити їх, а нашов роботов заповнити тоту пустоту, котра ся образовала через їх бездіяльность. Свойов діялностьов мы хочеме закласти основу у русинськум двиганю Пудкарпатя про тото, жебы на ся узяти лишену інституціоналну власть тай  активно сполупрацьовати из тыми немногыма головами орґанізацій, котрі продуктивні тай годні помочи чинити хосенну роботу на общоє благо народа.Posted in Opinion. Bookmark the permalink.

Вместе с вами, мы сделаем Русинский Мир лучше!

При копировании данного материала, либо использования в любом виде (печатном, аудио, видео) на своих ресурсах, просьба указывать автора;Society For Rusyn Evolution и источник: https://rusinskiimir.ru/  и автора SOCIETY FOR RUSYN EVOLUTION в иных случаях будем обращаться в соответствующие инстанции (админам соц.сетей, и Суд). Фото использованы из открытых источников интернет пространства.геноцид русинов