Русин из Ватикана Петьо Береш «Дóбрый дóхтор Йōйболи́т, што пуд дéревом сиди́т, пṓ́йте д’ньṓ́му пōлїчíть ся: и кoрṓ́вко, и вōвчи́цьо…»

Русин из Ватикана Петьо Береш «Дóбрый дóхтор Йōйболи́т, што пуд дéревом сиди́т, пṓ́йте д’ньṓ́му пōлїчíть ся: и кoрṓ́вко, и вōвчи́цьо…»

ДОХТОР ЙŌЙБОЛИТ

Приладив им милым нашым дїточкам казку за "Дóхтора Й́ōйбōли́та", на мотивы К. Чуковського. Выдав кідь бы Чуковськый писав "по Нашому" -(у боржавському говорови бережанського діалекта русынської бисіды"...)-, його красна робота упозировала бы даґде сяк:
 

 І.
Дóбрый дóхтор Йōйболи́т,
Што пуд дéревом сиди́т,
Пṓ́йте д'ньṓ́му пōлїчíть ся:
И кoрṓ́вко, и вōвчи́цьо,
Ци вто бóґар, хробачóк
Вадь мēдвéдицьо!
Всїх ізцїлит, погой́и́т,
Дóбрый дóхтор Йōйболи́т!
 

ІІ.
Раз, лиси́ця ōд ньṓ́му прийшлá:
«Укуси́ла, ня пéрше осá!»
А пō нюв, прийшṓ́в д'ньṓ́му пес:
«В нӱс ня куриця дзьṓ́вбла фест!»
Дáле тру́ська за ним прискакáла.
И йṓ́йкала вна, нарїкáла: «Йōй! Яй!
Трáфив зáйчик мӱй пуд трамвай!
Солṓ́дку Дїти́ну ми, удáрив трамвай!
Да́як у́рвав ся з рук сēстры́ Бӱ́жкы
И му чи́таво при́тяло нӱ́жку,
Удтипи́рь бде навхтéма хромати!»
- рēвáла у дóхтора Мáти.
Упōвíв Йōйболит: «Ни є бїды́!
Ану́шик, нéсїт го сюды́ ,
Вбы-м пришыв му "нōвí” лабчиня́та.
Ни журїт ся вы нич, нēб́ōря́та!»
И принéсли му зайця малóго,
И хвóрого и хромóго... .
Айбо, дóхтор пришив му нӱжкы,
Вбы назáд зайчик гóден скакати.
А ує́дно из ним и му Мати
Имила ся тáкуй, радо игрáти.
И смiє́ ся она и Бóга слави́т,
За дóхтора з  и́мēньом Йōйболи́т!

III.
Раз, ба удкідь-ись шокáл,
На кобы́лї прискакáв:
«Туй Вам, - кáже - тēлḗґрáма
Уд Гіпōпōтáма!»
«Прийдїть нáраз Д́́óхтор,
У Африку скōри́нько.
И спасїть нам Дó́хтор,
Дїточок мали́нькых!»
«Пак, што ся у вас стáло,
Ми кажíть.
Ачи́нь ся вашi дїти, домак ся пōхвōрї́ли?!
Ни мовчіть!»
«Йōй, пан Д́ó́́хтор!…Біды́ чи́таво у нас:
Быв – сурди́к;
А днись – коргáз!
Áдде, позáд маларїі,
Мáли сьме ēпідēмíю;
У дїти́́ бōля́ть чирéва,
А подáґде є колéра.
Дóбре знáву за брōнкї́ту,
Бронт[1]  и ...Як ї?... діфтēрї́ту..
Прṓ́шу пṓ́йте д'нам скори́нько!»
- упṓ́вíв гони́ць Йōйбōли́ту !
«Вṓ́зьму в гатіжáк лїкы́ -
Тáкyй годḗн им ідти́.
Лиш у кṓ́трӱм сурдикóви,
Дїти́ вáшых ми найти́ ?
«Жывēмé мы в Занзїбáрї[2],
Калагáрї[3] и Сагáрї[4],
Ố́стрӱві Фēрнáндо По[5] -
Там, де дóбрый Гiпопо,
Ку́пле ся у Лімпопó[6]».

IV.
И устав Йōйбōли́т; и пōбíг Йōйбōли́т.
Ци вто пṓ́льōм, ци хáщōв, арсаґáми біжи́т,
Айбо в у́сї му фурт єднó слóво гучи́т:
«Лімпопó, Лімпопó, Лімпопó!»
А у ли́ця му вíтер; бє го снїг и град;
И дḗбрї ōнь вы́вуть: «Гет! Вēртáй ся назáд!»
И упав Йōйбōли́т. Лēжит вӱн у снїгу́:
«Я нич ни бēру́ву, ачḗнь туй и умру́».
Гли́пне Дóхтор, на хамни́к, -што рӱс там у бṓ́цї-,
А ид ньṓ́му, біжат пṓ́льом, краснi бiлі вṓ́вці:
«Дóхторе дóбрый, ни жури́ ся, нибáй,
А гурї́ ́на нас, шїкṓ́вно сїдáй!»
И скáче путьóм на них Йòйболит,
А у у́сї му твéрдо єднó слóво звини́т:
«Лімпопó, Лімпопó, Лімпопó!»

V.
Áйбо скóро їм путь, спéрло мóре тēмнóє.
Онó стрáшно гучáло и б́и́ло сēрди́то сōбṓ́в вōєтнóє.
И на Дóхтора йдуть грӱ́зно гру́бі габы́,
Ги кōй щӱ́пку, го хṓ́тять прӱмкну́ти они́.
«А кїдь ня тот б́́ōвч затя́гне удну́,
И я ся утṓ́плю, и дни́сь-кы умру́,
Ба што тōвды́ бу́де из ньōв,
Из звї́рькōв тōв хащовōв ?»
Áйбо у́́плыла нáгло ры́ба-кит:
«Лїзь скори́нько на ня Йōйбōли́т!
Плысти бу́деш, ги на шíфi парáдно,
М́ṓ́рьōм сим што з Тōбṓв нич ниря́днōй»
Плывé на китóви упēрéд Йōйбōли́т,
А у у́сї му лиш єднá нṓ́вта сиди́т:
«Лімпопó, Лімпопó, Лімпопó !»

VI.
Тēпḗрь ужḗк гóры стоя́́т на пути́,
Што їх ни обыйдéш, їх ни прӱйты́,
А гóры тоты́ – єднí лиш скáлы,
А скáлы вты – ги мур, ōнь пӱд хмáры.
«О, Бóже! А кїдь ни дӱйду,
У за́рву даґдé ся зарву́,
Ба што тōвды́ бу́де из ньōв,
Из хвṓ́рōв звíрькōв малṓ́в?»
Та́кой-на́раз, и́ззад гру́бōї скалы́
Ид Йōйбōли́ту злḗтїли орлы́:
«За нас, Ты имáй ся лиш,
Клíпнеш óком – и ужé долети́ш[7] !»
На пṓ́тяти ле́тить упере́д Й́ōйбōли́т,
А удну́, у души́, му єдно́ лиш звучи́т:
«Лімпопó, Лімпопó, Лімпопó!»

VII.
А у тӳм чáсї
В Áфрици,
В дōли́ни
Лімпопó,
Сидит,
Рḗве́ на бḗрḗзі
До́брый Гїпопó.
Вӱн у А́фрици, вӱн у А́фрици

Пуд па́лмами сидит
И на мо́ре, в єдну мї́ру,
Вӱн, из А́фрикы фурт зрит:
«А-ба кōтрōв шї́фōв при́йде
Дóбрый дóхтор Йōйб́́ōли́т?»
Стоя́ть пōвздōвж арсаґа́ми,
Носорṓ́жцї из слонáми
Морконя́ть пуд нӱс сēрди́то:
«Чом ни ви́дко Йōйбōли́́та?»
Гїпопотáмикы, слоня́та,
Квіля́т, ги кōй малí свиньчя́та.
И качуля́вут ся по зéмли,
И три́тю нӱч они́ ни сплят,
Бо у них че́рева боля́т.
А, нидáлеко струся́та,
Тя́гнут шыю, ги гуся́та,
Ци ниви́дко Йōйбōли́та,
Вбы їх у́лїчив уд гри́па.
И гóловы у них боля́т;
И гыртанкы́ боля́т,
Из горячка́ми они́́ лежат,
Тай бēз себе говоря́т:
«Пак, де є? Де є? Де є?
Пак, вже прийшṓв, ци нїт,
Наш до́хтор Йōйбōли́т?»
А́дде-ка на бḗрēзї,
Цапа-ры́ба лежи́т.
Дїти́ сōбí гадку́є,
Но з-за сṓ́нця фурт клюси́т.
У дїти́ юв, бїдных
У малы́х цапа́т,
Ужек бу́де тритьый тыждинь,
Што їх зу́бикы боля́т!
У ко́ника зēле́ного
Што зна́єме весéлым го,
Му у́скочило плéчико: боли́т оно́ його́.
Два дны рēве́, ни ска́че,
А лиш лежи́т, сара́ча.
И До́хтора вӱн кли́че,
Вбы полади́в му плḗчі.

VIII.
На́гле у нḗбі, указа́ло ся пṓ́тя,
Бли́же и ни́же од звíрьцї лети́т:
«На пṓ́тя, пони́кайте - там Йōйбōли́т!
Ка́лапом ма́хать и гṓ́йкать ид нам:
“А́фрико ми́ла! Дōлḗтїв им д'вам!»
Йōй, што ви́скали дїти того́ сурдика́:
«Прийшṓ́в од нам! Гōйра́! Гōйра́!»
Пṓ́тя над ни́ми круг учини́ло.
И лиш краснó на зḗмлю сї́ло,
Тáкуй-нáраз Йōйбōли́т,
Д'гїпопота́микам біжи́т.
И наду́ті їх чере́ва,
Пы́тать пе́рстом там де тре́ба:
«В вас, я ви́жу, нēборя́тка,
Тáкой - вї́ко чōвкола́дкы!»
Здїв сōбí на нӱс очкы́.
Дав їм тḗі из укрṓ́пу
И угльṓ́ві-ґомбичкы́!
А да́ле пōбїíг
Од малы́м тіґріня́там.
И ōд бíдным, горба́тым,
Дрӱбны́м комілчатам.
И доґдеєднóму: «Язы́к укажíть!
« “А” упōвíште ! Типи́рь-кы дышї́ть!»
«А́лпōв» нате́р їх, ґомбичо̀к дав,
Кṓ́ґēля-Мōґēля їм приписа́в.
Дḗсять ночи́ Йōйбōли́т,
Ни їсть, нич ни пє, ни спит
Фурт гōрячкы́ лиш ґраду́є,
И коло хво́рых сиди́т.

IX.
Айбо у́лїчив Вӱн їх,
Лімпопо́!
Погойи́в хромы́х и хвóрых,
Лімпопо́!
И сміву́т ся ра́до там ушы́ткі,
Лімпопо́!
И ни го́дни ся они́ наба́вити, найгра́ти
Лімпопо́!
Цáпа-ры́ба Караку́ла,
Ра́до плавнико́м махну́ла
И сміє́́́ ся и рéгоче
ги́бы їі дакó ско́мче
Гїпопотáмикы-біта́нґы,
Лабо́ма ра́до дубоня́т
И чи́таво так бють у путь —
Што ōнь дубы́ ся, ги коси́цї,
Уд то́го гу́пканя трясу́ть.
Туй и Гíпо; туй и Пóпо,
Гíпо-попо, Гíпо-попо!
Ги́нде йде Гїпопота́м.
Вӱн идé из Занзіба́ры.
Вӱн идé д'Кіліманджáро[8] —
Вӱн и спӱ́вать и слави́т:
«Сла́ва Ти, наш Йōйбōли́́т!
Хвала́ до́брым дохтора́м,
Што їх Бог загáнять д'нам!»
------------------------------------------

[1] Бронт (хворо́та) – зараженя; ґанґрена (позерай: Сабадош І., Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району, Ужгород 2008, стôр. 31).

[2] Занзіба́р - гóлóвный варош, а уєдно з тым културна и éкóнóмīчна Центра óстрóва Занзîба́р, у Танзаниі.

[3] Калагарі — майбӳльша пустыня у Южнӳв Африцī. Она ся розкладать на зéмли трьох штатӱв: Ботсвана, ЮАРу и Намібіі.

[4] Сагара - майбӱльша пустыня Сіверноі Африкы (груба: 9. млн. км²).

[5] Фернандо По (Fernando Pó, Fernando Poo) — сяк до 1973 рока/года, кликав ся óстрьӱв Біоко, што лéжит у Ґвінéйськӱм заливі. Грубый óстрӳв: 70×32 кілóмéтрӳв.

[6] Лīмпопо – ріка на югу Африкы, што тéче цéз ЮАР, Ботсвану, Зîмбабве и Мозамбік. Дóвга: 1,600 кілометры. Лльє ся у Індîйськый окéан.

[7] Акцент мав бы быти на другӳм складі: “доле́тиш”, айбо позад рими и ритму поклали сьме го на пóслідньый склад: “долети́ш”. Исе є лим “поетича слóбода” (licentia poetica), и завто наказуєме читалникам, ож обы сю фóрму ни раховали правилнов. (Cfr. Здвижкова, Е. А. Ударение в поэзии: норма или поэтическая вольность, in: “Филология и лингвистика в современном обществе”, (Материалы IV Международной научной конференции, г. Москва, июнь 2016 г.), Москва 2016.

[8] Кîлîманджаро — великый стратовулкан на сіверо-во́стоці Танзанīі, што ся складать из трьох сопок: Кибо (5895 м), Мавензи (5149 м), Шира (4005 м).

Автор: Петьо Береш

Вместе с вами мы сделаем Русинский Мир лучше!

При копировании данного материала, либо использования в любом виде (печатном, аудио, видео) на своих ресурсах, просьба указывать источник https://rusinskiimir.ru/,Питьо Береш, в иных случаях будем обращаться в соответствующие инстанции (админам соц.сетей, и Суд).

Left Menu Icon